పంచాంగం

పంచాంగం

ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః మార్చి 8, 2020 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం శిశిరఋతువు ఫాల్గుణ మాసం శుక్ల  పక్షం తిధి :చతుర్థశి రా2.12   ...

పంచాంగం

ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః మార్చి 7, 2020 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం శిశిరఋతువు ఫాల్గుణ మాసం శుక్ల  పక్షం తిధి   :త్రయోదశి తె4.11   ...

పంచాంగం

ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🏻 మార్చి 5,2020 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం శిశిరఋతువు ఫాల్గుణ మాసం శుక్ల  పక్షం తిధి: దశమి ఉ8.18 తదుపరి ఏకాదశి ...

పంచాంగం

ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻 మార్చి 2, 2020 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం శిశిరఋతువు ఫాల్గుణ మాసం శుక్ల  పక్షం తిధి:సప్తమి ఉ8.13 తదుపరి అష్టమి ...

ఈరోజు పంచాంగం

ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🏻 ఫిబ్రవరి 27, 2020 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం. శిశిరఋతువు ఫాల్గుణ మాసం     శుక్ల పక్షం తిధి:చవితి రా3.46 తదుపరి...

పంచాంగం,

ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🏻 ఫిబ్రవరి 26, 2020 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం శిశిరఋతువు ఫాల్గుణ మాసం శుక్ల  పక్షం తిధి :తదియ రా1.43 తదుపరి...

ఈరోజు పంచాంగం

ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻 ఫిబ్రవరి 25, 2020 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం శిశిరఋతువు ఫాల్గుణ మాసం శుక్ల  పక్షం తిధి:విదియ రా11.36తదుపరి తదియ  వారం:మంగళవారం...

పంచాంగం

ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః ఫిబ్రవరి 20, 2020 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం శిశిరఋతువు మాఘ మాసం బహుళ పక్షం తిధి:ద్వాదశి సా5.09 తదుపరి త్రయోదశి...

పంచాంగం

ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః ఫిబ్రవరి 19, 2020 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం శిశిరఋతువు మాఘ మాసం బహుళ పక్షం తిధి :ఏకాదశి సా5.17తదుపరి ద్వాదశి ...